Ames Intermediair voor uw bedrijfsschadeverzekering!

Bij een brand verliest u niet alleen uw bedrijfspand en uw bedrijfsmiddelen maar uw bedrijf komt ook stil te liggen. Om uw bedrijf weer operationeel te krijgen heeft u vaak een bepaalde periode nodig, zeker om weer op het oude omzet- en winstniveau te komen. Om de gederfde brutowinst te verzekeren kunt u een bedrijfsschadeverzekering afsluiten.

Bij een bedrijfsschadeverzekering zijn een tweetal zaken belangrijk:
• Hoe lang duurt het voordat u weer op uw oude productie- en winstniveau zit?
• Welke brutowinst is er in die totale periode gederfd?

Voor punt 1 is belangrijk wat de activiteiten van uw onderneming zijn. Een eenmanszaak die actief is in de financiële dienstverlening kan de productie sneller hervatten dan bijvoorbeeld een multinational.
Voor punt 2 zijn de laatst bekende jaarcijfers van belang.
Het verzekerde bedrag op een bedrijfsschadeverzekering zijn uw vaste kosten plus de nettowinst (of minus het nettoverlies!). Een alternatieve berekening voor het verzekerd bedrag is de omzet minus de variabele kosten. Dit is de zogenaamde brutowinstmethode.

Onder vaste kosten wordt in dit verband verstaan:
• Huur en erfpacht
• Rente op banksaldi, hypotheken, obligaties en andere leningen
• Salarissen van personeel alsmede de daarbij behorende sociale lasten
• Honoraria van directie en commissarissen
• Pensioenen en gratificaties
• Afschrijvingen en onderhoudskosten
• Verzekeringspremies en accountantskosten
• Gas, water en elektriciteit
• Porti- telefoon- en reiskosten
• Druk- advertentie- en reclamekosten
• Rechtskundige bijstand en intellectuele eigendommen
• Contributies en abonnementen
• Diverse belastingen

Bij het bepalen van de uitkeringstermijn komt enige tijdslogistieke planning kijken. Een aantal factoren voor u om te overwegen zijn:
• Herstel van de omzet
• Herstel van de productiecapaciteit
• Leveringstermijn van bijvoorbeeld nieuwe machines
• Tijdsduur van het herstel van/aan gebouwen
• De langste (in tijd) van deze neemt u als uitkeringstermijn van uw verzekering.
• U moet denken in een “worst-case-scenario’s”.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met Ames Intermediair op >>>