Dienstenwijzer

 Informatie over onze dienstverlening

Wij maken graag heldere afspraken met u over onze dienstverlening. In deze brochure leest u daar meer over. Wij gaan hierbij verder dan de informatie die we u op grond van de Wet op het financieel toezicht moeten verstrekken. Wij geven u graag aanvullende informatie over onze dienstverlening zodat u een goed totaalbeeld krijgt. Heeft u hier vragen over, stel ze ons dan gerust!

 

Naam, adres, dienstverlening

Ames Intermediair, ook handelend onder de naam Ames. Wij zijn gevestigd aan de Rijksweg 135, 6585 AC te Mook.

Op grond van onze vergunning bij de Autoriteit Financiele Markten (AFM) mogen wij o.a. de volgende activiteiten verrichten:

Adviseren en bemiddelen in particuliere schadeverzekeringen

Adviseren en bemiddelen in zakelijke schadeverzekeringen

Adviseren en bemiddelen in inkomensverzekeringen

Adviseren en bemiddelen in zorgverzekeringen

Adviseren en bemiddelen in vermogensopbouwende producn

Adviseren en bemiddelen in hypothecair krediet

Adviseren en bemiddelen in consumptief krediet

Adviseren en bemiddelen in betaalrekeningen

Adviseren en bemiddelen in spaarrekeningen

Adviseren en bemiddelen in elektronisch geld

 

Aard van onze dienstverlening

Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij u op de volgende manieren van dienst zijn:

Wij kunnen u inzicht geven in uw huidige situatie als het gaat om het afdekken van bepaalde risico’s.

Wanneer u exact weet welk financieel product u nodig heeft en geen advies wenst, kunnen wij de begeleiding verzorgen bij het afsluiten daarvan (‘execution only’).

Wanneer u in grote lijnen weet wat voor soort financieel product u zoekt, kunnen wij u helpen bij het vergelijken en selecteren van de beste optie.

Wij kunnen op uw verzoek klankborden over uw ideeën van een financieel product.

Wij kunnen u coachen bij het vormen van een beeld van de mogelijkheden voor het verzekeren van bepaalde risico’s.

Wij kunnen u een compleet advies geven over een financieel product en begeleiden bij het afsluiten van een passende oplossing, waarbij onze dienstverlening in principe stopt op het moment dat het betreffende product is afgesloten.

Wij kunnen het volledig beheer van financiële producten voor u verzorgen: advies, afsluiten en begeleiding na het tot stand komen van een financieel product. Bij het laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan een mogelijk tussentijds advies tot aanpassing van het afgesloten product, of aan het in behandeling nemen van een schade, het doorgeven van een wijziging op de lopende verzekeringen, het opzeggen van elders lopende verzekeringen etc..

Ons kantoor is generalistisch, maar ook speciale verzekeringen kunnen worden meegenomen ons advies.

 

Adviesvrij

Ons kantoor is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of verzekeringsmaatschappijen. Wij zijn onafhankelijk en ongebonden. (*) Er zijn twee uitzonderingen. Voor Bed and Breakfastverzekeringen en voor verzekeringen voor gebouwen met rietgedekte daken brengen wij uw verzekeringen onder bij Van Lanchot Chabot BV. Hiertoe zijn wij verplicht.

 

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten, aandelen of anderszins zeggenschap in ons bedrijf. Wij zijn niet in het bezit van aandelen van een verzekeraar of financiele instelling waarvoor wij bemiddelen.

 

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij samen met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen (nagenoeg (*)) zelf wie dat zijn. Wij zijn dus (nagenoeg(*)) volledig vrij in onze advisering.

 

 Wat verwachten wij van u?

U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is ondermeer nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.

Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven.

Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, leegstand, bewoning, verhuur, sloop , aan- en verbouw van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aanschaf van kostbare zaken, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.

Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar, de bank, dan wel gevolmachtigde. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar of bank, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar of de bank.

Controleren van de post, email en andere media. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even? Wij zullen een en ander zonodig aanpassen.

 

 Onze bereikbaarheid

Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:

Ames Intermediair, Rijksweg 135, 6585 AC Mook.

Telefoon (024)-6962850

E-mail: info@ames-intermediair.nl

website: ames-intermediair.nl

Buiten kantooruren kunt u ons, voor spoedeisende zaken zoals; ongeval, overlijden, ingrijpende schade etc., bereiken via bovengenoemd telefoonnummer.

Wij zijn op maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestig deze dan ook per post of e-mail.

 

 Premiebetalingen

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden.

 

Incasso door Ames Intermediair:

 Indien wij u laten weten dat de door u verschuldigde premie door ons namens de verzekeringsmaatschappij bij u zal worden geïncasseerd, kunt u kiezen voor een aantal wijzen van betaling a) zenden van een nota met betaling door u per bank of giro, b) middels contante betaling op ons kantoor.

Het door ons incasseren van de door u verschuldigde premie vindt plaats bij  uitzondering en in principe uitsluitend bij bedrijfsmatige verzekeringen en bromfietsverzekeringen en aflopende reisverzekeringen (particulieren). Wij behouden ons het recht voor om de polisbescheiden eerst ter beschikking te stellen nadat de volledige betaling door ons is ontvangen.

Als u eenmaal uw premie aan ons hebt betaald, bent u bevrijd van betaling aan de verzekeraar. Daar zorgen wij immers voor.

 

 Incasso door verzekeraar of gevolmachtigde:

U kunt de verzekeraar of gevolmachtigde machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven.

Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt

Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.

Premies worden in principe per jaar betaald.

In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen (per kwartaal en maandelijks is vaak alleen via automatische machtiging mogelijk).

Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.

Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar bij sommige verzekeraars een opslag voor.

 

Afspraken rondom premiebetaling

Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premie niet tijdig betaalt kan een verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.

Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.

Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

 

 Beloning:

 Beloning op basis van provisie

Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf.

Voor levensverzekeringen, hypotheken, uitvaartverzekeringen, betalingsbeschermers, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenverzekeringen mogen wij geen provisie ontvangen van banken of verzekeraars. Wij brengen de kosten voor onze werkzaamheden bij deze producten bij u in rekening. Wij verwijzen u hierbij naar ons dienstverleningsdocument.

 

Beloning op basis van declaratie

Sommige van onze diensten berekenen wij op basis van uurtarieven, een vast tarief, een verrichtingentarief of bepaalde percentage. Dit wordt vooraf met u overlegd. Bij deze vorm van beloning kunt u BTW dienen te betalen.

Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken wij een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Op het  moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit kan hebben.

 

Uw persoonsgegevens/Privacy

Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek of stellen schriftelijk, via mail of app vragen. Deze vragen hebben o.a. betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

Daarnaast verzamelen wij, indien relevant,  persoonsgegevens waaronder:

NAWTE-gegevens

Geboortedatum

Geslacht

Nationaliteit

Beroep

BSN

Nummer indentiteitsbewijs

Gezinssamenstelling

Bankrekeningnummer(s)

Strafrechtelijke gegevens

Lopende of te verwachten rechtsgeschillen

Schadeverleden

Verzekeringsverleden

 

Wij houden een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder onze verantwoordelijkheid plaatsvinden.

 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook dienen al onze  medewerkers bij in dienst treding een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

 

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.

Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.

 

 Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten die wij hieronder benoemen.

U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.

 Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. In de meeste gevallen voldoen wij aan uw verzoek.

Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij gehoor geven.
Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

 

 Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan?

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.
Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

 

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgeven is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Onze kwaliteit

Ons kantoor heeft conform de eisen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) vergunningen van de Autoriteit Financiële Diensten (AFM). Het verleende vergunningnummer is 12016732. De verleende vergunningen zijn een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen in verzekeringen en andere financiële diensten (www.afm.nl).

Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 09109706 (www.kvk.nl).

Wij bekwamen ons in het vak via permanente educatie.

Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid. (www.bavam.nl)

Wij zijn gecertificeerd volgens de normen van de Stichting erkend Hypotheek Adviseurs (www.seh.nl).

 

Beëindiging relatie

 U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen (indien mogelijk) over te dragen naar de adviseur van uw keuze.

Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt in beginsel bij bij Ames Intermediair tot dat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

 

Klachten die anders zijn dan het omgaan met uw persoonsgegevens

Als u een klacht heeft over een afhandeling, onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk schriftelijk over te informeren.

Na ontvangst van uw klacht bevestigen wij deze binnen een week.

Ons streven is om binnen 3 weken na de ontvangstbevestiging een inhoudelijke reactie op de klacht te geven, zo mogelijk in de vorm van een definitief standpunt. Als dat definitieve standpunt niet kan worden gegeven zal wel worden aangegeven wat daaraan nog in de weg staat en op welke termijn en afhankelijk van welke omstandigheden een verdere berichtgeving zal volgen.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u, binnen drie maanden na een definitief standpunt, met uw klacht terecht bij het onafhankelijke Klachteninstituut voor de Financiële dienstverlening (KiFid), postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, telefoon 0900-3552248; internet: www.kifid.nl. Het aansluitnummer van Ames Intermediair is 300.012275. U kunt zich desgewenst ook tot de burgerlijke rechter wenden.

 

 

Dienstenwijzer nummer 07, opgesteld te Mook op 25 mei 2018.