Ames Intermediair voor uw Cyberriskverzekering!

Het strategisch belang van ICT wordt steeds groter, mede door het toenemende gebruik van social media, smartphones, ‘big data’ analytics en clouddiensten. Zowel grote internationale bedrijven als het MKB liggen onder vuur van cybercriminelen. Cyberaanvallen zijn erg divers; zowel de dader, de methode, het doel én de impact kunnen erg verschillen. Zo kunnen webservers worden gehackt voor spionagedoeleinden, of IT-systemen worden geïnfecteerd met virussen met als doel volledige controle over systemen te krijgen.

Ook controlesoftware van productiesystemen kan worden gehackt om de productie te saboteren. Overigens is het vaak helemaal niet duidelijk wie de dader en wat zijn motief is. Naast de diversiteit van cyberrisico’s speelt de menselijke factor een belangrijke rol want cybercriminelen maken graag misbruik van menselijke zwakheden via phishing of social engineering. Dit alles maakt het risico lastig te beheersen waardoor een verzekering een goede oplossing kan zijn. Cyberverzekeringen bieden dekking voor aansprakelijkheid, administratieve procedures, eigen schade en bedrijfsschade.

Aansprakelijkheid
Bijvoorbeeld doordat verzekerde heeft nagelaten bepaalde beveiligingsmaatregelen te treffen, zoals het niet versleutelen van vertrouwelijke data, en hierdoor schade is ontstaan bij derden.

Administratieve procedures
In geval van een vermeende overtreding van de Wet Bescherming Persoonsgegevens kan de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek instellen. Cyberverzekeringen dekken in dat geval de kosten van juridische bijstand en de eventueel uit het onderzoek voortvloeiende verzekerbare boetes.

Eigen schade
Zoals de kosten voor IT-forensisch onderzoekers, juridisch advies, communicatieadviseurs en crisis managers die benodigd zijn in geval van een cyberincident. Ook de kosten die gepaard gaan met het melden van een datalek en het herstel van beschadigde of verloren data en software worden vergoed.
Bedrijfsschade Dekt de bruto winstderving die voortvloeit uit de niet-beschikbaarheid van netwerken als gevolg van een cyberincident.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met Ames Intermediair op >>>