De dienstenwijzer van Ames Intermediair

Ames Intermediair, ook handelend onder de naam Ames, is adviseur o.a. op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen, inkomensverzekeringen, hypothecaire financieringen en spaarproducten. Ons kantoor is generalistisch, maar ook speciale verzekeringen kunnen worden meegenomen in ons advies.

Bemiddelaar 
Naast deze advisering begeleiden wij de contacten tussen u, de verzekeringsmaatschappijen, assuradeuren en gevolmachtigden, waarbij u de verzekeringen onderbrengt, bijvoorbeeld in het geval van schade of bij wijziging van de verzekering.

Wij werken zowel voor particulieren, bedrijven/instellingen als verenigingen en stichtingen.

Wat kunt u van ons verwachten?
Wij leveren advies en bemiddeling o.a. op het gebied van verzekeringen, hypotheken, leningen en spaarproducten toegesneden naar uw wensen en persoonlijke dan wel zakelijke omstandigheden.

Wij inventariseren met welke risico’s u te maken heeft en adviseren u in de keuze welke risico’s verzekerd kunnen worden. Wij informeren u over de producten die aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiële producten. Wij maken een selectie van de maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering. Op uw verzoek geven we u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen. Wij doen direct dan wel indirect zaken met ongeveer 20 verzekeraars en banken. Als wij u adviseren over een bepaalde financiële dienst, dan onderzoeken wij eerst of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen. Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld omdat u zeer specifieke wensen hebt, dat binnen deze selectie geen geschikte aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij breder op de markt van financiële producten gaan zoeken. In dit geval melden wij u dit vooraf.

Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid en zonder contractuele verplichtingen financiële producten van de verzekeraars of financiële instellingen waar wij een agentschap of subagentschap van hebben kunnen adviseren. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars of financiële instellingen zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars of financiële instellingen. Wij adviseren niet, zoals de wet dat noemt, op basis van objectieve analyse, maar dat neemt niet weg dat onze adviezen objectief zijn en gebaseerd op een analyse van uw persoonlijke situatie.

Verder kunnen wij u ter zijde staan bij het opzeggen van elders lopende verzekeringen, kunnen wij tips geven om schade te voorkomen, controleren wij de polis die u van verzekeraars of het volmachtbedrijf ontvangt ook conform de aanvraag is, controleren wij de juistheid van de premies en archiveren wij alle relevante stukken in een persoonlijk dossier.

Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

Op de volgende terreinen mogen wij onze relaties met raad en daad bijstaan.

Particulieren

Schadeverzekeringen
Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van uw auto. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid.

Levensverzekeringen
Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost kan een vorm van levensverzekering zijn.

Hypothecair krediet
Indien u een woning koopt zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een langere periode, soms wel tot 30 jaar. Bij zo’n beslissing moet u als consument op veel zaken letten Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u belangrijk zijn.

Betalen en sparen
Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening. Maar ook via bedrijfsspaar- regelingen of via deelname aan de levens-loopregeling.

Bedrijven/Instellingen

Schadeverzekeringen
Vrijwel iedere onderneming heeft één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van het bedrijfspand of de inventaris. Wellicht hebt u behoefte aan schadeverzekeringen die uw bedrijf beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Ook kunnen wij u begeleiden bij verzekeringen ten behoeve van u en uw personeel. Denkt u bijvoorbeeld aan ziekteverzuim- arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekeringen.

Levensverzekeringen
Als directeur, eigenaar kunt u bijvoorbeeld denken aan een overlijdensrisicoverzekering of het verzekeren van een lijfrente en/of kapitaal.

Wat verwachten wij van u?
U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is ondermeer nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.
Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven.

Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, leegstand, bewoning, verhuur, sloop , aan- en verbouw van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aanschaf van kostbare zaken, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.
Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar, dan wel gevolmachtigde. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.
Controleren van de post. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even? Wij zullen een en ander zonodig aanpassen.

Onze bereikbaarheid
Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:

Ames Intermediair
Rijksweg 135
6585 AC Mook.

Telefoon 024 – 696 28 50
E-mail: info@ames-intermediair.nl
Website: www.ames-intermediair.nl

Buiten kantooruren kunt u ons, voor spoedeisende zaken zoals; ongeval, overlijden, ingrijpende schade etc., bereiken via bovengenoemd telefoonnummer. Wij zijn op maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.
Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestig deze dan ook per post of e-mail.

De premie
Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden.

Incasso door Ames Intermediair
Indien wij u laten weten dat de door u verschuldigde premie door ons namens de verzekeringsmaatschappij bij u zal worden geïncasseerd, kunt u kiezen voor een aantal wijzen van betaling a) zenden van een nota met betaling door u per bank of giro, b) middels contante betaling op ons kantoor.
Het door ons incasseren van de door u verschuldigde premie vindt plaats bij uitzondering en in principe uitsluitend bij bedrijfsmatige verzekeringen en bromfietsverzekeringen en aflopende reisverzekeringen (particulieren). Wij behouden ons het recht voor om de polisbescheiden eerst ter beschikking te stellen nadat de volledige betaling door ons is ontvangen. Als u eenmaal uw premie aan ons hebt betaald, bent u bevrijd van betaling aan de verzekeraar. Daar zorgen wij immers voor.

Incasso door verzekeraar of gevolmachtigde
U kunt de verzekeraar of gevolmachtigde machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt
Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro. Premies worden in principe per jaar betaald.
In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen (per kwartaal en maandelijks is vaak alleen via automatische machtiging mogelijk).
Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.

Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor.

Afspraken rondom premiebetaling
Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premie niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.
Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

Onze relatie met verzekeraars
Wij zijn ongebonden, onafhankelijk. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid alle producten van alle verzekeraars kunnen adviseren. Wij betrekken in onze advisering de producten van meerdere verzekeraars. Wel werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Dit geldt voornamelijk voor verzekeringen op het gebied van Bed & Breakfast en voor verzekeringen van gebouwen met rietgedekte daken.
Wij zijn niet in het bezit van 10% of meer van de aandelen van een verzekeraar of financiële instelling waarvoor wij bemiddelen.

Beloning

Beloning op basis van provisie
Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf.

Beloning op basis van declaratie
Sommige van onze diensten berekenen wij op basis van uurtarieven, een vast tarief, een verrichtingentarief of bepaalde percentage. Dit wordt vooraf met u overlegd. Bij deze vorm van beloning kunt u BTW dienen te betalen.
Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken wij een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft.
Onze kwaliteit

Ons kantoor heeft conform de eisen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) vergunningen van de Autoriteit Financiële Diensten (AFM). Het verleende vergunningnummer is 12016732. De verleende vergunningen zijn een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen in verzekeringen en andere financiële diensten (www.afm.nl).

Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 09109706 (www.kvk.nl).

Wij bekwamen ons in het vak via permanente educatie.

Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid.
(www.bavam.nl)

Wij zijn gecertificeerd volgens de normen van de Stichting erkend Hypotheek Adviseurs (www.seh.nl).

Beëindiging relatie
U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen (indien mogelijk) over te dragen naar de adviseur van uw keuze.
Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt in beginsel bij bij Ames Intermediair tot dat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

Klachten?
Als u een klacht heeft over een afhandeling, onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk schriftelijk over te informeren.
Na ontvangst van uw klacht bevestigen wij deze binnen een week.
Ons streven is om binnen 3 weken na de ontvangstbevestiging een inhoudelijke reactie op de klacht te geven, zo mogelijk in de vorm van een definitief standpunt. Als dat definitieve standpunt niet kan worden gegeven zal wel worden aangegeven wat daaraan nog in de weg staat en op welke termijn en afhankelijk van welke omstandigheden een verdere berichtgeving zal volgen.
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u, binnen drie maanden na een definitief standpunt, met uw klacht terecht bij het onafhankelijke Klachteninstituut voor de Financiële dienstverlening (KiFid), postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, telefoon 0900-3552248; internet: www.kifid.nl. Het aansluitnummer van Ames Intermediair is 300.012275. U kunt zich desgewenst ook tot de burgerlijke rechter wenden.

Dienstenwijzer nummer 06, opgesteld te Mook op 1 mei 2017.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met Ames Intermediair op >>>